C @chisperia
(Anastasia Nasonova)
30-го июня
Z
(Lena Sohatskaya)
Y
(Katya Lozko)
12-го июля