P @photomagazin
  Nov 16, 1983

https://photomagazin.ru