D
Sveta Dzyuba
M
Maria Ivanus
5th May
M
Marianna Guk
4th May
M
Анна Шокур
20th March
N
Nataliya Velkova
14th September
V
Olya Ivanova
7th October
V
Eugene Velkov
22nd November
W
Vladimir Nakonechnyi
W
Alexandra Ruzhitskaya
5th July
Z
Andrew Pivnenko
Z
Victoria Zaboeva
19th May
Z
Helen Budnik
10th January