Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Natri Nitrit – NaNO2 98%

Natri Nitrit – NaNO2 98%
Added:
2019-12-25 19:15:39
Other
collection
vuhoangco.com.vn Natri Nitrit – NaNO2 98% có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : {Tinh thể trắng trong suốt hoặc hơi vàng. Dễ tan trong nước và hút ẩm mạnh}

Tính năng sản phẩm 2 : {Trước đây natri nitrit được chuẩn bị bằng cách khử natri nitrat với các kim loại khác nhau}
2019-12-25 19:15:39
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this