Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Natri silicat – Na2SiO3

Added:
2019-12-25 19:21:38
Other
collection
vuhoangco.com.vn Natri silicat – Na2SiO3 có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : { Natri Silicat thường được điều chế bằng phản ứng trong pha lỏng hoặc pha rắn. Cả hai quá trình đều sử dụng NaOH và SiO2 làm nguyên liệu đầu vào}

Tính năng sản phẩm 2 : {Chất lỏng đồng nhất, sánh , trong suốt, cho phép màu trắng đục hoặc ngà vàng}
2019-12-25 19:21:38
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this