Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

Added:
2019-12-25 19:24:54
Other
collection
vuhoangco.com.vn Natri Photphat – Na3PO4.12H2O có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : { Dễ hoà tan trong nước, dung dịch có tính bazơ}

Tính năng sản phẩm 2 : { Khi gặp nhiệt độ cao dễ dàng mất các phân tử nước}
2019-12-25 19:24:54
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this