Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Axit Acetic – CH3COOH 99%

Added:
2020-02-14 02:27:54
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn Axit Acetic – CH3COOH 99% Hiện có sẵn với giá tốt nhất.

Tính năng sản phẩm 1 : {Axit axetic là một chất lỏng không màu; nó là chất dễ cháy, và ở nhiệt độ ấm hơn 39 ° C. Axit axetic được coi là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các chất ô nhiễm. }

Tính năng sản phẩm 2 : {Axit axetic là một axit cacboxylic đơn giản nhất . Nó là thuốc thử hóa học và hóa chất công nghiệp, chủ yếu }
2020-02-14 02:27:54
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this