Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Dung dịch Amoniac – NH4OH

Added:
2020-02-14 02:30:50
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn Dung dịch Amoniac – NH4OH Hiện có sẵn với giá tốt nhất.

Tính năng sản phẩm 1 : {Là chất khí không màu, có mùi sốc đặc trưng. Có thể hòa tan mạnh trong nước tạo thành dung dịch NH3}

Tính năng sản phẩm 2 : { Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hiđroxit kim loại khi tác dụng với dung dịch muối của chúng.}
2020-02-14 02:30:50
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this